Tiếng Nói Việt V7 – Viet Voices

Tiếng Nói Việt – Viet Voices là dự án do nhóm sinh viên khoa Báo chí & Truyền thông thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM thực hiện.