CEO Talk

Chương trình CEO talk thiết kế theo dạng tọa đàm, phóng sự, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu với các CEO thuộc các công ty hàng đầu, các tập đoàn trong và ngoài nước.
[youtube_wpress username=”sgcceotalk”][youtube_wpress search=”1″][tubepress mode=”tag” tagValue=”CEO Talk” resultsPerPage=”20″ orderBy=”relevance” resultCountCap=”78″ videoBlacklist=”GHyOnyz_9EI,Cmhu2yBNvSo,uHBgGO1gIV8,A4ihm763PUo,ReYOZF-wLFE,ReYOZF-wLFE” theme=”vntv”]

Leave a Reply